Buraczana doktryna prawna Jana Kownackiego z Gaci

 

Buraczana doktryna prawna
Jana Kownackiego z Gaci

Okazuje się, że mamy w naszej gminie geniusza,
który interpretuje prawo… inaczej.

A to nasza korespondencja z tym geniuszem w tej sprawie:

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Wójt Gminy Oława
Sz. Pan Jan Kownacki - osobiście
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28

55-200 Oława

 

Data: 28 sierpnia 2015 r.
Wasz znak: PR.1431.27.2015
Wasze pismo z dnia 26.08.2015

Nasz znak: AI – 7215 (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

Dot. odmowy udostępnienia informacji publicznej


Wielce Szanowny Panie Wójcie !

Bardzo uprzejmie dziękujemy za pismo z dnia 26.08.2015. Przedstawiona w tym piśmie Pańska interpretacja prawa o stowarzyszeniach i prawa w ogóle, stanowi zupełnie nową doktrynę prawną, nazwijmy ją umownie: „Buraczana doktryna prawna Jana Kownackiego z Gaci”.

Według „Buraczanej doktryny prawnej Jana Kownackiego z Gaci”, wszelkie czynności prawne dokonane przez organ wybieralny, którego kadencja minęła, tracą swoją ważność, jeśli nowy organ nie został wybrany. Dotyczyłoby to nie tylko bezterminowych pełnomocnictw udzielonych przez ten organ, ale również wszelkich zawartych przez ten organ umów, złożonych wniosków, wszczętych postępowań sądowych itd.

Jeśli zatem po zakończeniu kadencji np. Sejmu, z jakichś powodów nowy Sejm nie zostałby wybrany na czas, to według „Buraczanej doktryny prawnej Jana Kownackiego z Gaci” wszystkie ustawy uchwalone przez Sejm zakończonej kadencji utraciłyby swoją moc prawną, czyli stałyby się nieważne.

Ponieważ chyba jednak mocno przeceniłem Pański iloraz inteligencji i użyłem przykładu z najwyższej półki, czyli Sejmu, którego może Pan nie zrozumieć, spróbuję dopasować przykład do Pańskiego poziomu, czyli gminy. Jeśli zatem po zakończeniu kadencji rady gminy, z jakichś powodów nowa rada gminy nie zostałaby wybrana w odpowiednim czasie, to według „Buraczanej doktryny prawnej Jana Kownackiego z Gaci” wszystkie uchwały podjęte przez ustępującą radę gminy stałyby się nieważne.

Podobnie byłoby z wójtem. Gdyby po upływie kadencji wójta, nowy wójt nie zostałby wybrany, bo np. jedyny kandydat zostałby aresztowany pod zarzutem korupcji, to według „Buraczanej doktryny prawnej Jana Kownackiego z Gaci” wszystkie pełnomocnictwa udzielone przez wójta ubiegłej kadencji straciłyby swoją ważność, a cytując dosłownie z „Buraczanej doktryny prawnej Jana Kownackiego z Gaci”, pełnomocnictwa te byłyby „udzielone przez nieistniejącego, niefunkcjonującego już” wójta.

Jest to niezwykle interesująca i iście rewolucyjna doktryna prawna, za którą powinien Pan dostać przynajmniej Nagrodę Nobla. Kto by pomyślał? Taki Jaś z Gaci i taaaaaka doktryna.

Jest to tym bardziej interesujące, że po dziesiątkach wypadków łamania przez Pana obowiązującego prawa, przestał Pan je łamać, a zaczął interpretować… inaczej. Za łamanie prawa idzie się do więzienia, a za interpretowanie prawa inaczej… rządzi się gminą przez cztery kadencje (z przerwą na „kwarantannę” po infekcji trującymi wyrokami sądowymi).

Jak już jesteśmy przy łamaniu prawa, to jestem pełen podziwu dla niewyczerpalnych zasobów Pańskiej energii kryminalnej. Czytałem gdzieś, że jacyś wybitni naukowcy wynaleźli przetwornicę energii kryminalnej na energię elektryczną. Trzeba Pana koniecznie podłączyć do takiej przetwornicy, a przetwornicę do sieci elektrycznej. Pańskie zasoby energetyczne wystarczą na zasilenie w prąd całego województwa. Nie będą już potrzebne ani wiatraki ani fotowoltaika, za które Pana tak ciągają i oczerniają! A może nawet uda się przejąć firmę energetyczną ESV w Siechnicach, której, dzięki wspaniałej i dalekowzrocznej umowie zawartej z tą firmą przez Pana, gmina od już ładnych paru lat płaci milionowe odszkodowania?

Trzeba będzie jednak z tym podłączeniem do sieci elektroenergetycznej bardzo uważać i przewidzieć odpowiednie, bardzo mocne zabezpieczenia, bo dostarczona przez Pana energia elektryczna (z przetworzonej energii kryminalnej), będzie tak wielka, że może spalić wszystkie transformatory w sieci.

Wracając do głównego tematu, skoro „Buraczana doktryna prawna Jana Kownackiego z Gaci” nie pozwala Panu udostępnić informacji publicznej pełnomocnikowi Stanowicko-Marcinkowickiego Stowarzyszenia Mieszkańców (SMSM), to wnoszę niniejszym o udostępnienie tej informacji mnie osobiście, jako osobie fizycznej, będącej zwykłym członkiem SMSM, na adres SMSM.

                                             Z wyrazami bardzo głębokiego szacunku

             Dr.-Ing. h.c. (UK) Rolf Michałowski, jako członek i jako pełnomocnik SMSM

P.S.

Zgodnie z art. 30 ust 2. Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, kurator jest powoływany jedynie do zwołania walnego zebrania członków stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Poza sprawami majątkowymi wymagającymi bieżącego załatwienia, kurator nie jest uprawniony do reprezentowania stowarzyszenia.

Wobec bezterminowego umocowania pełnomocnika przez zarząd stowarzyszenia jeszcze w trakcie trwania jego kadencji, pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania stowarzyszenia, jak długo stowarzyszenie istnieje, bez względu na to, czy po upływie kadencji nowy zarząd został wybrany, czy nie i niezależnie od powołania kuratora.

Zgodnie z art. 98 do 109 Ustawy Kodeks cywilny, do reprezentacji każdego podmiotu jest uprawniony pełnomocnik umocowany pełnomocnictwem udzielonym przez organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. W chwili umocowania pełnomocnika SMSM (30.09.2013 r.) organ ten (tu zarząd SMSM) istniał i funkcjonował.

To jest naga litera obowiązującego prawa, której nawet „Buraczana doktryna prawna Jana Kownackiego z Gaci” nie jest w stanie zinterpretować inaczej, nawet ze wsparciem dużych zasobów energii elektrycznej uzyskanej z energii kryminalnej.

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

 

 

**************************


Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Wójt Gminy Oława                                                     Wstępnie faksem
Plac Marsz. J. Piłsudskiego 28                                     71 313 01 99

55-200 Oława

 

 

Data: 27 lipca 2015 r.
Nasz znak: AI-7215
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Dot. zagrożenia zdrowia i życia na boiskach typu „orlik”

 

Szanowni Państwo!

 

Jak informujemy na naszej stronie internetowej http://stanowice-marcinkowice.npage.de/aktualnoci.html , istnieją bardzo poważne przesłanki wskazujące na to, iż do budowy boisk typu „orlik”, również w naszym powiecie, zamiast granulatu kauczukowego, do wypełnienia przestrzeni pomiędzy sztuczną trawą użyto granulatu ze starych opon, który, szczególnie przy upałach, może wydzielać bardzo toksyczny i rakotwórczy kadm, niszczący bezpowrotnie nerki i wątrobę, a jest go na przeciętnym sztucznym boisku ok. 20 ton.

Młode organizmy dzieci, bo to głównie dzieci korzystają całymi godzinami z „orlików”, są szczególnie narażone na działanie takich toksyn. Dlatego konieczne jest natychmiastowe sprawdzenie, jakiego granulatu użyto do budowy „orlików” na terenie powiatu Oławskiego.

W tym celu wnosimy o udostępnienie nam informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198), w formie pilnego przedłożenia nam kopii lub skanów faktur zakupu przedmiotowego granulatu użytego do budowy boisk typu „orlik” i innych sztucznych boisk na Państwa terenie oraz kopii lub skanów urzędowych atestów zakupionych i użytych do budowy granulatów. Powyższe informacje mogą być udostępnione nam drogą mailową, na adres e-mail podany w stopce, co zaoszczędzi kosztów i skróci czas.

Ze względu na najwyższą wagę tego problemu – chodzi o masowe zagrożenie zdrowia i życia dzieci korzystających z takich boisk, w wypadku nieudostępnienia nam żądanych informacji najpóźniej w przewidzianym ww. ustawą terminie, lub w wypadku informacji niewystarczającej, sprawę natychmiast skierujemy do Prokuratury Generalnej, z wnioskiem o wszczęcie śledztwa z podejrzenia o stworzenie zagrożenia zdrowia i życia dzieci i młodzieży.

Jednocześnie wnosimy o natychmiastowe wyłączenie z użytkowania „orlików” i innych boisk sztucznych będących na Państwa terenie, do czasu ostatecznego wyjaśnienia, jakiego granulatu użyto do budowy tych boisk, a jeśli jest to granulat ze starych opon, to do czasu jego całkowitej wymiany na neutralny granulat kauczukowy.

Wnosimy również o wskazanie mieszkańcom, poprzez lokalną prasę, Internet, ogłoszenia na zamkniętych boiskach itp., boisk zastępczych z naturalną murawą i o zorganizowanie dowozu, jeśli zastępcze boiska znajdują się w innych miejscowościach, niż boiska zamknięte.

                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                          Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
                                                                                          PEŁNOMOCNIK

Załącznik: Pełnomocnictwo

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de