Nowy rząd zajmie się sytuacją w gminie Oława

 

Nasze wystąpienie
do kandydata Prawa i Sprawiedliwości
na Premiera RP
Beaty Szydło

6 lipca 2015

Wystąpiliśmy dziś do pani Beaty Szydło z następującym pismem, zawierającym wnioski legislacyjne:

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Szanowna Pani
Beata Szydło – kandydat PiS na Premiera RP
ul. Nowogrodzka 84/86                                                     wstępnie faksem

02-018 Warszawa                                                              22 62 16 767

 

 

Data:06 lipca 2015 r.
Nasz znak: K-9201
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Głos Polaków z gminy Oława

 

Szanowna Pani!


W związku z akcją Prawa i Sprawiedliwości i Pani osobiście, dotyczącą słuchania Polaków, pragniemy złożyć na Pani ręce nasz głos, głos mieszkańców gminy Oława w woj. Dolnośląskim, zrzeszonych w Stanowicko-Marcinkowickim Stowarzyszeniu Mieszkańców.

Nasze Stowarzyszenie od pięciu już lat bardzo intensywnie walczy z korupcją i nieokiełznaną samowolą w samorządzie gminy Oława. Niestety tylko częściowo skutecznie, bo choć niektóre szkody udaje się nam zablokować, winni wyrządzonych szkód pozostają zupełnie bezkarni.

Ściągnęliśmy do naszej gminy kontrolę NIK, która stwierdziła nagminne łamanie prawa i tworzenie mechanizmów korupcjogennych przez wójta, radnych i gminnych urzędników w zakresie obrotu gminnymi gruntami, ochrony środowiska, tworzenia i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zamówień publicznych, a nawet stwierdziła oszustwa podatkowe.

Wygraliśmy kilka procesów z Wójtem Gminy Oława przed WSA w sprawie nieudostępniania nam informacji publicznej. Spowodowaliśmy zaskarżenie kilku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Oława przez Wojewodę Dolnośląskiego do WSA, na skutek czego WSA całkowicie unieważnił już trzy potężne plany, a czwarty czeka już na wyrok.

Spowodowaliśmy wszczęcie śledztwa przez CBA w sprawie korupcji przy budowie kanalizacji sanitarnej w gminie, które trwało pół roku.

Wnieśliśmy do prokuratury ponad dwadzieścia zawiadomień o przestępstwach niedopełnienia obowiązków służbowych, nadużycia uprawnień, poświadczenia nieprawdy i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Niestety miejscowe prokuratury rejonowe umorzyły wszystkie śledztwa, pomimo żelaznych dowodów dostarczonych przez NIK, CBA i WSA. Mimo uchylenia przez sąd niektórych postanowień prokuratury o umorzeniu śledztwa, zaskarżonych przez nasze Stowarzyszenie, nie mogliśmy kontynuować drogi prawnej z powodu rzekomego braku własnego interesu prawnego Stowarzyszeniu w zwalczaniu korupcji.

Efekt jest taki, że nagminnie łamiący prawo wójt (z kilkoma zatartymi już wyrokami karnymi na koncie) pełni ten urząd kolejną, czwartą już kadencję, a także większość radnych, również łamiących prawo poprzez głosowanie za przyjęciem uchwał unieważnianych potem w całości przez WSA z powodu rażącego naruszenia prawa.

Z drugiej strony, członkowie naszego Stowarzyszenia są zastraszani, prześladowani i szykanowani na każdym kroku, a przy próbie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy przed upływem kadencji, nawet do mafijnego terroru fizycznego włącznie, co doprowadziło do wymuszonej rezygnacji wielu członków i w efekcie do rozbicia naszego Stowarzyszenia.

Szczegóły są na naszej stronie internetowej, którą czyta się jak kryminał (adres naszej strony w stopce).

Tak oczywiście być nie może, a gmina Oława nie jest wyjątkiem w tym haniebnym procederze korupcji i prześladowania wszelkiej opozycji. Takich gmin jest w tej chwili w Polsce większość i Pani o tym wie.

Dlatego nasz głos, głos Polaków, zawiera cztery propozycje legislacyjne, które umożliwią zatrzymanie korupcji w samorządach i pociągnięcie wszystkich winnych do odpowiedzialności karnej i tak:

 1. Całkowicie zlikwidować przedawnienie przestępstw natury korupcyjnej i działania w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonanych przez samorządowych funkcjonariuszy publicznych (wójt, burmistrz, radny, urzędnik samorządowy). Są to bowiem przestępstwa przeciwko całemu społeczeństwu i powinny podlegać takim samym regulacjom, jak przestępstwa przeciwko ludzkości.
 2. Całkowicie zlikwidować przedawnienie przestępstw dokonanych przez prokuratorów i funkcjonariuszy Policji, w szczególności polegających na ochronie przez nich przestępców – funkcjonariuszy publicznych, zamiast ich ścigania, z tym samym uzasadnieniem, jak w pkt. 1.
 3. Zmienić ustawę o samorządach tak, żeby umożliwić prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko wójtom, burmistrzom i radnym, przez starostów powiatowych i wojewodów, a przeciwko tym ostatnim przez premiera rządu, z poważnymi sankcjami, do natychmiastowego odwołania ze stanowiska włącznie.
 4. Zmienić ustawę o stowarzyszeniach tak, żeby stowarzyszenia posiadające osobowość prawną i prowadzące statutową działalność polegającą między innymi na dochodzeniu praw ogółu mieszkańców i na reprezentowaniu interesów ogółu mieszkańców przed organami administracji i innymi instytucjami, były uprawnione do wszelkich działań na drodze prawnej w interesie ogółu pokrzywdzonych mieszkańców, jako samodzielna strona procesowa, przejmująca interes prawny reprezentowanego ogółu mieszkańców. To spowoduje, że nie będzie można już zastraszać pojedynczych mieszkańców, którzy, przy obecnym stanie prawnym, indywidualnie muszą walczyć przed sądem np., o ochronę środowiska, lub w sprawie karnej z powodu niedopełnienia obowiązków i/lub przez funkcjonariuszy samorządowych, np. przez niegospodarność, czy działania korupcyjne.

Wójt, burmistrz, radny i urzędnik samorządowy muszą mieć świadomość, że kara za łamanie prawa przy pełnieniu funkcji publicznej, a w szczególności za korupcję, jest nieuchronna. Dziś wszyscy wyżej wymienieni są zupełnie bezkarni i razem z wybranymi oligarchami na potęgę rozkradają publiczny majątek w całej Polsce, co zresztą jest już jaskrawo widoczne także na szczeblu rządowym.

Również funkcjonariusze organów ścigania muszą mieć tę świadomość, że ręka sprawiedliwości zawsze ich dosięgnie, jak zawiodą to ogromne publiczne zaufanie, jakim zostali obdarzeni i sprzeniewierzą się uczciwości i powadze sprawowanego urzędu.

Takie obostrzenia karne i dyscyplinarne pomogą również uświadomić funkcjonariuszom publicznym, że mają służyć społeczeństwu, a nie nim pomiatać, co z kolei powstrzyma mających nieuczciwe zamiary przed obejmowaniem funkcji publicznych.

Ostatni, czwarty ww. punkt, znacznie podniesie rangę i skuteczność działania stowarzyszeń o charakterze pożytku publicznego, gwarantując tym samym skuteczną oddolną kontrolę społeczną samorządów, z którą samorządowcy będą musieli się liczyć. Jednocześnie odciąży to państwowe organy kontrolne, które będą mogły skupić się na większych sprawach.

Na zakończenie życzymy Pani wszelkiej pomyślności i przede wszystkim dużo zdrowia, aby mogła Pani podołać temu gigantycznemu zadaniu, jakiego się Pani podjęła, w interesie nas wszystkich. Tak Pani dopomóż Bóg.

 

                                                        Z wyrazami głębokiego szacunku

                                                             Członek Stowarzyszenia
                                                           Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski
                                                                 (były prezes Zarządu)

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

I odpowiedź Sztabu Wyborczego PiS:

 

 

Zatem, jeśli Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę w kraju, a jest to już prawie pewne, to za jakiś niedługi czas w gminie Oława będzie normalnie:

 • żadnej korupcji,
 • żadnej wyprzedaży gminnych gruntów zagranicznym spekulantom,
 • żadnego zadłużania gminy,
 • radykalna redukcja ilości gminnych urzędników,
 • żadnego trucia mieszkańców przez fabryki,
 • żadnej dewastacji środowiska naturalnego,
 • żadnego łamania prawa przez wójta i Radę Gminy,
 • funkcjonariusze publiczni, którzy dopuścili się przestępstw (niedopełnienie obowiązków służbowych, nadużycie uprawnień, niegospodarność itd. – staną przed sądem, w tym również prokuratorzy, którzy poumarzali śledztwa mimo niezbitych dowodów winy.

O to będziemy walczyć, także po wykreśleniu Stowarzyszenia z KRS.