Raport z działalności Stowarzyszenia

 

                                               Stanowice, 30 czerwca 2013 r.


Raport merytoryczny

z działalności Stowarzyszenia za lata 2011, 2012
i pierwsze półrocze roku 2013

 

 1. Zgłoszenia mieszkańców zrealizowane przez Wójta Gminy Oława dopiero po interwencjach Stowarzyszenia
 1. Budowa (odtworzenie dawnego) rowu melioracyjnego przy ul. Astrów w Stanowicach.
 2. Wprowadzenie ograniczenia prędkości i montaż progów zwalniających na drodze do szkoły w Stanowicach – ul. Słonecznikowa.
 3. Naprawa nieprzejezdnego odcinka ul. Wierzbowej w Stanowicach.
 4. Naprawa nieprzejezdnego odcinka ul. Słonecznej w Marcinkowicach.
 5. Naprawa nieprzejezdnego odcinka ul. Zielonej w Stanowicach.
 6. Usunięcie skażenia terenu olejami w Stanowicach przy ul. Cisowej.
 7. Wstrzymanie wycinki lasu na terenie pomiędzy ul. Cisową i ul. Wierzbową w Stanowicach.
 8. Uzyskanie pomocy GOPS dla jednego z ubogich mieszkańców Stanowic.
 9. Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej ul. Astrów w Stanowicach, po zniszczeniu jej przez wykonawcę kanalizacji.

 

 

 1. Opracowanie dokumentacji rzeczowych - tematycznych

 

 1. Dokumentacja fotograficzno-opisowa w sprawie wycinki lasu na terenie pomiędzy ul. Zieloną i ul. Cisową w Stanowicach i nawożenia odpadów wymieszanych z ziemią na teren po wyciętym lesie.

15 stron, 4 zdjęcia satelitarne, 21 zdjęć z roku 2010.

Dokumentacja została przedłożona:
- Wojewodzie Dolnośląskiemu,
- Staroście Oławskiemu,
- Prokuraturze w Oławie i w Oleśnicy,
- NIK,
- CBA,
- CBŚ,
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

 

 

 1. Dokumentacja fotograficzno-opisowa w sprawie stanu lasu na terenie pomiędzy ul. Cisową i ul. Wierzbową w Stanowicach

15 stron, 20 zdjęć z roku 2012, 3 fotokopie map i dokumentów.

Dokumentacja została przedłożona:
- Wojewodzie Dolnośląskiemu,
- Staroście Oławskiemu,
- Prokuraturze w Oławie i w Oleśnicy,
- NIK,
- CBA,
- CBŚ,
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 

 

 1. Dokumentacja fotograficzno-opisowa w sprawie nielegalnie zakopanych odpadów asfaltowych w miejscach uprzednio nielegalnie wydobytego piasku, przez wykonawcę kanalizacji sanitarnej w gminie, firmę LITZ Feliks Fitz z Poznania.

17 stron, 13 zdjęć satelitarnych, 15 zdjęć z roku 2012

Dokumentacja została przedłożona:
- Wojewodzie Dolnośląskiemu,
- Staroście Oławskiemu,
- Prokuraturze w Oleśnicy,
- NIK,
- CBA,
- CBŚ,
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
- Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

 

 1. Dokumentacja analityczno-opisowa w sprawie zawyżonych kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach.

5 stron

Dokumentacja została przedłożona:
- Prokuraturze w Trzebnicy
- CBA
- NIK

 

 

 1. Dokumentacja fotograficzno-opisowa w sprawie stanu całego przebiegu ul. Wierzbowej w Stanowicach.

10 stron, 19 zdjęć z roku 2012

Dokumentacja została przedłożona:
- Prokuraturze w Oleśnicy,
- Sądowi Rejonowemu w Oławie

 

 

 1. Dokumentacja fotograficzno-opisowa w sprawie wycinki części lasu na terenie między ul. Cisową i ul. Wierzbową w Stanowicach

8 stron, 15 zdjęć z roku 2013

Dokumentacja została przedłożona:
- Komendzie Powiatowej Policji w Oławie,
- Staroście Powiatowemu,
- Wojewodzie Dolnośląskiemu,
- Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we Wrocławiu,
- Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 

 

 1. Dokumentacja fotograficzno-opisowa w sprawie skażenia olejami fragmentu terenu przy ul. Cisowej w Stanowicach.

2 strony, 6 zdjęć z 2013 roku

Dokumentacja została przedłożona:
- Wójtowi Gminy Oława,
- Staroście Oławskiemu,
- Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej.

 

 

 1. Dokumentacja fotograficzno-opisowa w sprawie jednej z działek w Osieku, w związku z oddaleniem przez Wójta Gminy Oława wniosku właściciela tej działki o zgodę na zabudowę części ogrodowej.

6 stron, 2 zdjęcia satelitarne, 6 fotokopii map.

Dokumentacja została przedłożona:
- Wójtowi Gminy Oława

 

 

 1. Prezentacja multimedialna w sprawie dewastacji lasów przez Wójta Gminy Oława

85 stron, 2 zdjęcia satelitarne, 4 fotokopie map, 44 zdjęcia z różnych okresów, opisy, tabele, zestawienia, wyliczenia.

Prezentację przedstawiono:
- Radzie Gminy Oława,
- Prokuraturze w Oleśnicy,
- CBA

 

 

 1. Dokumentacja fotograficzno-opisowa w sprawie stanu zalesienia terenu położonego w Stanowicach pomiędzy ul. Poziomkową i rzeką Oława

16 stron, 1 zdjęcie satelitarne, 1 fotokopia mapy, 24 zdjęcia z 2012 r.

Dokumentacja została przedłożona:
- Radzie Gminy Oława

 

 

 1. Dokumentacja fotograficzno-opisowa w sprawie wycinki drzew i krzewów na terenie położonym wzdłuż rzeki Oława w Stanowicach, sprzedanym przez Wójta Gminy Oława inwestorowi w celu zbudowania na tym terenie instalacji przemysłowej.

8 stron, 2 zdjęcia satelitarne, 12 zdjęć z 2013 r.

Dokumentacja została przedłożona:
- Wójtowi Gminy Oława,
- Radzie Gminy Oława,
- Staroście Oławskiemu,
- Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej.

 

 

 1. Publikacje (własne lub z inicjatywy Stowarzyszenia)
 1. 2 obszerne informacje w wiadomościach TVP Wrocław „Fakty” (2012 i 2013)
 2. ok. 30 publikacji w tygodniku „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie”

 

 

 1. Zgłoszenia mieszkańców dotychczas niezrealizowane, mimo wielu interwencji Stowarzyszenia
 1. Unieważnienie przekwalifikowania terenów zalesionych na tereny budowlane w Stanowicach
 2. Budowa ulic w Stanowicach i w Marcinkowicach
 1. Oświetlenie skrzyżowania i przystanków autobusowych w Marcinkowicach
 2. Przeniesienie niebezpiecznie usytuowanych przystanków autobusowych w Stanowicach

 

 

 1. Zgłoszenia mieszkańców trakcie realizacji
 1. Osiek, sprawa zgody na zabudowę części ogrodowej działki jednego z mieszkańców.
 2. Przejazd przez Stanowice ciężarówek zmierzających do strefy przemysłowej.
 3. Odbiór odpadów ogrodowych od mieszkańców całej gminy.
 4. Ratowanie reszty terenów zalesionych i zielonych przed likwidacją.
 5. Definitywne wstrzymanie rozbudowy Stanowickiej Strefy Gospodarczej.
 6. Przywrócenie poziomu działek przy ul. Zielonej w Stanowicach i przy ul. Szkolnej Marcinkowicach do stanu pierwotnego.
 7. Wstrzymanie industrializacji terenów ochronnych ujęcia wody dla m. Wrocławia, czyli wzdłuż rzeki Oława.

 

 

 1. Postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym z wniosku SMSM
 1. W sprawie wstrzymania wycinki lasu na terenie pomiędzy ul. Cisową i ul. Wierzbową w Stanowicach – skarga oddalona z powodów formalnych.
 2. W sprawie odmowy przez Wójta gminy Oława udzielenia informacji publicznej dotyczącej zbycia gruntów gminnych na cele przemysłowe – postępowanie umorzone z powodów formalnych (Stowarzyszenie uzyskało potrzebne dane na innej drodze).

 

 

 1. Postępowania sądowe z powództwa SMSM przeciwko Wójtowi i Radzie Gminy Oława
 1. W sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Oława o przekształceniu terenów leśnych na budowlane – postępowanie w toku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, sygn. akt II SA/Wr 178/13.
 2. W sprawie nieudostępnienia przez Wójta Gminy Oława informacji publicznej dotyczącej dokumentacji finansowej budowy kanalizacji – postępowanie w toku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, sygn. akt. IV SAB/Wr 43/13.
 3. W sprawie nieudostępnienia przez Wójta Gminy Oława informacji publicznej dotyczącej umowy sprzedaży deweloperowi terenów leśnych w Stanowicach, pomiędzy ul. Cisową i ul. Wierzbową – postępowanie w toku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, sygn. akt. IV SAB/Wr 50/13.
 1. W sprawie nieudostępnienia przez Wójta Gminy Oława informacji publicznej dotyczącej wydanej przez Wójta Gminy Oława zgody na wycinkę drzew i krzewów na terenach wzdłuż rzeki Oława, sprzedanych inwestorowi przemysłowemu – postępowanie w toku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, sygn. akt IV SAB/Wr 161/13.

 

 

 1. Postępowania karne w toku, zainicjowane przez SMSM, z powodu braku prawnych możliwości interwencji w tych sprawach jednostek nadrzędnych jak Starosta, Wojewoda, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, czy Wojewódzki Sąd Administracyjny.
 1. W sprawie tzw. afery leśnej (podejrzenie niegospodarności, niedopełnienia obowiązków, korupcji) – Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy, sygn. akt Ds. 199/13.
 2. W sprawie wyłudzenia przy budowie kanalizacji – Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy, sygn. akt Ds. 586/13/Sp(c), przy udziale CBA.
 3. W sprawie poświadczenia nieprawdy przez Wójta Kownackiego i urzędnika Urzędu Gminy Oława Arkadiusza Grzesika – Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy, sygn. akt Ds. 2677/12 i Sąd Rejonowy w Oławie, sygn. akt II Kp 165/13.
 4. W sprawie tzw. afery sportowo-wyborczej – Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy, sygn. akt Ds. 636/13/Sp(c).
 5. W sprawie niedopełnienia obowiązków przez Wójta Kownackiego i byłego Wicewójta Pryjdę – Prokuratura Rejonowa w Oławie.
 6. W sprawie poświadczenia nieprawdy przez Grzegorza Ninarda – z/cę Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Stare Miasto.

Dwa śledztwa:

 • w sprawie dewastacji lasów przez Wójta Gminy Oława,
 • w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Grzegorza Ninarda – z/cę Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

zostały prawomocnie umorzone, przy czym pierwsze z nich zostało wznowione i jest wymienione powyżej pod nr. 1, a w drugim wypadku został zmieniony przedmiot podejrzenia z niedopełnienia obowiązków, na poświadczenie nieprawdy – jest wymienione powyżej pod nr. 6.

 

 1. Kontrole organów nadrzędnych zainicjowane przez SMSM
 1. Kontrola Urzędu Gminy Oława, przez NIK, styczeń – czerwiec 2013 r.
 2. Kontrola szkodliwych emisji przez fabryki Stanowickiej Strefy Gospodarczej, przez Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, marzec 2013.

 

 

 

 

 1. Współpraca SMSM z Radą Gminy Oława
 1. Spotkanie robocze Zarządu SMSM z Przewodniczącym Rady Gminy i dwoma radnymi odbyte w dniu 18 lipca 2012 r.
 2. Ustalone na tym spotkaniu wspólne zamierzenia nie zostały zrealizowane z powodu bezczynności radnych wyznaczonych do realizacji tych zamierzeń.
 3. Wielokrotne pisemne wnioski SMSM do Rady Gminy w różnych sprawach nie zostały zrealizowane, a niektóre wręcz zignorowane.
 4. 40 minutowa prezentacja audiowizualna na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Oława, dotycząca dewastacji lasów, niegospodarności i nadużycia władzy przez Wójta Gminy Oława, została przez radnych zignorowana. Na drugi dzień po tej prezentacji rada podjęła uchwałę przedłożoną przez wójta o przekwalifikowaniu terenów leśnych w Stanowicach na budowlane.
 5. Reakcją radnych na zainicjowane przez SMSM postępowania karne i na opublikowanie informacji o rażących zaniedbaniach wójta i rady, nie była rzeczowa polemika, lecz publikacja prasowa oskarżająca SMSM o „kalanie własnego gniazda”.
 6. Spotkanie robocze Zarządu SMSM z Przewodniczącym Rady Gminy i siedmioma radnymi odbyte w dniu 25 kwietnia 2013 r.
 7. Ustalone na tym spotkaniu zobowiązania podjęte przez Przewodniczącego Rady Gminy nie zostały zrealizowane.

 

 

 1.  Współpraca SMSM z Wójtem Gminy Oława
 1. Brak woli jakiejkolwiek współpracy wójta, tak poprzedniej, jak i bieżącej kadencji z SMSM.
 2. Ignorowanie pisemnych wniosków SMSM, albo nierozpatrywanie ich z powodów rzekomo formalnych.
 3. Ignorowanie pisemnych wniosków i uwag mieszkańców również spoza SMSM, jak również Stowarzyszenia EKO-NATURA w Stanowicach, lub odmowa ich uwzględnienia z bezpodstawnymi uzasadnieniami.
 4. Nieudostępnianie SMSM informacji i dokumentów podlegających ustawowej informacji publicznej.
 5. Publiczna deklaracja Wójta Kownackiego, że nie będzie w ogóle odpowiadał na pisma Prezesa Zarządu SMSM.

 

 1. Współpraca z innymi organizacjami

Stowarzyszenie współpracuje ze Stowarzyszeniem EKO-NATURA w Stanowicach oraz ze Stowarzyszeniem Klub Ekologiczny Ziemi Oławskiej KEZO w Oławie.

 

 

 1. Wnioski

Wobec braku możliwości jakiejkolwiek współpracy tak z Wójtem, jak i z Radą Gminy, a także wobec oczywistego niereprezentowania interesów mieszkańców gminy, tak przez Wójta jak i przez Radę Gminy oraz wobec rażącej niegospodarności organów gminy, pozostaje jedynie przeprowadzenie referendum w celu odwołania Wójta i Radym Gminy i rozpisania nowych wyborów z udziałem kandydatów na wójta i radnych, mających poparcie mieszkańców zrzeszonych w SMSM i wspierających SMSM.

Decyzję o zawnioskowaniu referendum Zarząd SMSM podejmie po ukazaniu się protokołu z kontroli NIK przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Oława.

 

Stanowice, 30 czerwca 2013 r.

 

Zarząd:

   CZŁONEK          WICEPREZES                    WICEPREZES                      PREZES
   ZARZĄDU            ZARZĄDU                        ZARZĄDU                        ZARZĄDU

Adam Parys         Renata Ziobrowska           Jarosław Kochutek             Rolf Michałowski

 

Komisja Rewizyjna:

   CZŁONEK             PRZEWODNICZĄCA

Beata Kulesza            Dorota Gudaniec