WIOŚ o ARMETON-ie i Brezdeniu

 

 

 

 

Powyższe pismo stanowi odpowiedź na naszą interwencję poniżej:

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Paprotna 14

51-117 Wrocław

 

Data 26 czerwca 2015 r.

Wasz znak: WI.7024.184.2013.AK1.ARS.EG
Wasze pismo z dnia 03.01.2014, W/L.dz. 13/2014

Dot. składowania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia w bezpośrednim sąsiedztwie
        osiedla mieszkaniowego w Stanowicach, pow. Oławski przez firmę ARMETON
        Polska Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 4, 55-200 Stanowice

 

Szanowni Państwo!

W powyższej sprawie WIOŚ stwierdził naruszenie prawa i wydał stosowne zalecenia zarówno w stosunku do firmy, która dopuściła się naruszenia prawa, jak i w stosunku do Starosty Oławskiego.

Ani ww. firma ani Starosta Oławski nie dostosowali się do tych zaleceń. Hałda popiołu żużla ISP nie tylko nie została usunięta i nie została zabezpieczona przed pyleniem, ale na terenie tego zakładu powstały nowe hałdy, co ilustrują fotografie na załączonej do niniejszego pisma płycie CD-ROM oraz fotografia wydrukowana poniżej.


Okoliczni mieszkańcy skarżą się na czarny pył, który dostaje się do mieszkań, jest we wdychanym powietrzu i zalega na meblach, podłogach, a nawet jest w lodówkach. Są też zachorowania na choroby płuc.

Jak to już zostało stwierdzone przez WIOŚ, składowanie materiałów sypkich w tym miejscu narusza pkt. 1 decyzji Starosty Oławskiego nr 10, znak: OS.7644-11/10 z dnia 14 stycznia 2011. Naruszone zostały również warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oława dla Stanowic, jednoznacznie zakazujące składowania materiałów sypkich na wolnym powietrzu.

Widoczna na fotografii nr DSCN4223 folia przykrywająca częściowo starą hałdę, po prawej stronie hali, w żaden sposób nie zapobiega pyleniu, bo duża część hałdy jest zawsze odkryta, a największe pylenie powstaje podczas pobierania popiołu z hałdy. Nowe hałdy po lewej stronie hali nie są zabezpieczone nawet symbolicznie.

Innym problemem jest skład chemiczny tych odpadów, który trzeba bezwzględnie ponownie zbadać, bowiem, zdaniem okolicznych mieszkańców, nie są to tylko odpady z produkcji przedmiotowego zakładu, lecz również w dużym stopniu odpady podobno przywożone z zewnątrz, a pojawiają się głosy wskazujące na przywożenie tych odpadów z zagranicy, co wydaje się prawdopodobne, zważywszy, że zakład ten jest spółką-córką firmy „Armeton” z siedzibą w Słowenii.

Mieliśmy już podobny problem w Bystrzycy (pow. Oławski) gdzie również nawieziono potężną hałdę rzekomego kruszywa geotechnicznego GEO-2. Jak się okazało po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych, to rzekome kruszywo zawierało niedozwolone ilości metali ciężkich (postępowanie WIOŚ we Wrocławiu nr WI.7024.173.2013.AK1.ZM).

Wnosimy o podjęcie radykalnych działań, zarówno w stosunku do ww. firmy, jak również w stosunku do Starosty Oławskiego i Wójta Gmin Oława, którzy najwyraźniej dopuścili się niedopełnienia obowiązków służbowych, bo nie podjęli żadnych działań w kierunku usunięcia hałd pylącego na całą okolicę popiołu, mimo odpowiednich wniosków ze strony naszego Stowarzyszenia.

W szczególności wnosimy o wystąpienie do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej dla korzystającego ze środowiska, za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, od dnia 01 marca 2013 do dnia usunięcia opadów, w związki z art. 239 ustawy Prawo ochrony Środowiska, a także o wystąpienie do Wójta Gminy Oława z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, w drodze decyzji zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

Wnosimy również o wystąpienie do odpowiednich organów z wnioskiem o ukaranie Wójta Gminy Oława Jana Kownackiego, Inspektora ds. ochrony środowiska Gminy Oława Atrura Batóra, Starosty Oławskiego Zdzisława Brezdenia oraz Naczelnika Wydziału ochrony środowiska Starostwa Oławskiego Piotra Łuciwa, za brak nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, z narażeniem zdrowia i życia mieszkańców. W wypadku podjęcia przez WIOŚ uzasadnionego podejrzenia, że ww. dopuścili się niedopełnienia obowiązków służbowych lub nadużycia uprawnień (wg art. 231 Kodeksu karnego), zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego WIOŚ ma obowiązek złożenia we właściwej prokuraturze odpowiedniego zawiadomienia o przestępstwie.

Niniejsze zawiadomienie nie jest podpisane imiennie, ponieważ miały już miejsce szykany i prześladowania w stosunku do osób podpisujących takie zawiadomienia i skargi przeciwko Janowi Kownackiemu, Radzie Gminy Oława i Zdzisławowi Brezdeniowi, do zwolnienia z pracy i do aktu fizycznego terroru włącznie.

 

                                                             Mieszkańcy gminy Oława
                                                             członkowie Stanowicko-Marcinkowickiego
                                                             Stowarzyszenia Mieszkańców

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Tymczasowy kurator: r.pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608 * REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de